Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: oktober 2023

Artikel 1 Algemeen:
1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor overeenkomsten tot levering van het e-book en andere producten die via de webshop worden aangeboden door Kir Kookt. Kir Kookt is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW.
2. K Food & Styling is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam. K Food & Styling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 86412906.
3. Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met kirkookt@gmail.com

Artikel 2 Definities:
1. Onder Kir Kookt, wordt in deze voorwaarden verstaan K Food & Styling gevestigd te Amsterdam en in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 86412906. Het BTW-nummer is 212421827B01.
2. Koper: de natuurlijk persoon die een overeenkomst met Kir Kookt sluit voor het leveren van één of meerdere producten uit de webshop.
;E-book: periodiek verschijnende e-book “Kir viert…” uitgegeven door K Food & Styling
;Menukaartjes: product dat direct ter verkoop wordt aangeboden, al dan niet via de website.
;Website: de website vindbaar onder de domeinnamen www.kirkookt.com, www.kirkookt.nl inclusief alle op die domeinen vindbare sub pagina’s.

Artikel 3 Toepasselijkheid:
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst voor de verkoop van E-books en producten via de Website of andere door Kir Kookt beheerde verkoopkanalen.
2. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst volgens, in overeenstemming met de wet aan de koper ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Wijzigingen Algemene Voorwaarden:
1. Kir Kookt heeft het recht om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen, zonder dat de koper daaruit enig recht van ontbinding verkrijgt.
2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor overeenkomsten afgesloten vanaf het moment van publicatie van de aangepaste Algemene Voorwaarden op de Website.
3. Indien de Koper een natuurlijk persoon is die handelt in de hoedanigheid van consument heeft hij het recht om niet akkoord te gaan met gewijzigde Algemene Voorwaarden voor zover deze in zijn nadeel zijn. In dat geval ontstaat er geen mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, maar blijven de eerdere (ongewijzigde) Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van kracht. Indien de koper niet akkoord gaat met de wijziging dient hij Kir Kookt binnen twee weken na de kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen door middel van een e-mail naar kirkookt@gmail.com

Artikel 5 Opdracht aanvaarding:
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Kir Kookt werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Kir Kookt houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Kir Kookt onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Artikel 6 Tarieven en Betaling:
1. De op de website aangegeven tarieven zijn inclusief BTW en gelden slechts voor kopers in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.
3. Voor de verkoop van producten geldt dat betaling voorafgaand aan de levering dient te geschieden. Kir Kookt is gerechtigd om haar verplichting tot levering op te schorten in overeenstemming met art. 6:52 BW totdat de koper het onder de overeenkomst verschuldigde bedrag heeft betaald. Betaling voor producten vindt plaats per iDeal-overboeking.
4. Alle teksten en prijzen op de website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

Artikel 7 Aanbiedingen:
1. Alle aanbiedingen van Kir Kookt, zowel mondeling als schriftelijk (waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan), zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebrek aan een dergelijke termijn is het aanbod van Kir Kookt geldig zo lang de voorraad strekt.
2. De inhoud van de aanbiedingen van Kir Kookt afkomstige producten is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kir Kookt kan echter niet garanderen dat alle door Kir Kookt op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Kir Kookt verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 8 Totstandkoming van overeenkomst:
1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Kir Kookt gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Kir Kookt gestelde voorwaarden.
2. Wanneer je je bestelling afrondt en akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden, kun je betalen met het online betalingssysteem iDeal. De transactiekosten zijn bij de verzendkosten inbegrepen. De betalingen worden verzorgd door Mollie Payments. Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, ontvang je je orderbevestiging en wordt je product digtaal of fysiek verzonden.
3.Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Kir Kookt aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Kir Kookt, bevestigt Kir Kookt onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Kir Kookt aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, Kir Kookt binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeenkomst tot stand komt

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud:
Alle Producten blijven volledig en onverdeeld eigendom van Kir Kookt. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Kir Kookt verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 10 Levering:
1. Levering vindt plaats binnen 1-5 werkdagen. Heeft jouw bestelling spoed? Mail dan naar kirkookt@gmail.com om eventuele andere mogelijkheden te bespreken
Voor de levering van het product werkt Kir Kookt samen met gerenommeerde bezorg partners.
2. Het product wordt bezorgd op het door opgegeven adres of per mail verstuurd. Kir Kookt is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuiste door koper verstrekte adresgegevens.
3. Het kan voorkomen dat producten niet op tijd worden bezorgd. Kir Kookt is, behoudens grove schuld of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het overschrijden van de Indicatieve Leverdatum. Indien u een verwacht product niet binnen 14 dagen na de Indicatieve Leverdatum heeft ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met kirkookt@gmail.com

Artikel 11 Overmacht & Non-conformiteit:
Wanneer een product niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen zal Kir Kookt, indien de Abonnee/Koper bewijs van de non-conformiteit levert (bijvoorbeeld via foto’s), op verzoek een vervangend product leveren. Verzoeken voor een vervangend product dienen per e-mail aan kirkookt@gmail.com worden ingediend.

Artikel 12 Aansprakelijkheid:
1. Kir Kookt is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar toerekenbaar is of indien deze schade op grond van de wet voor haar risico komt. Kir Kookt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door koper van enig door Kir Kookt geleverd product.
2. Indien er, conform het bepaalde in het eerste lid, aansprakelijkheid ontstaat voor Kir Kookt is deze aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijk door Koper geleden uitgekeerde schade. De aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat voor de bestelling waarmee de schade verband houdt is betaald.
3. Schade dient binnen veertien (14) dagen nadat de koper ermee bekend raakt schriftelijk aan Kir Kookt medegedeeld te worden. Kir Kookt is niet aansprakelijk voor schade die na deze termijn wordt gemeld.
4. Kir Kookt is niet aansprakelijk voor enige schade die later dan zes maanden na de ontvangst van het product heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 Garantie:
Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee weken na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Kir Kookt te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal
Vervolgens zal Kir Kookt tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.

Artikel 14 Persoonsgegevens:
Kir Kookt gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Kir Kookt, zie de privacyverklaring.
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kir Kookt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Kir Kookt worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Kir Kookt voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 15 Toepasselijk recht:
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Klachtenprocedure:
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Kir Kookt hierover contact opnemen met Kir Kookt op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
Kir Kookt zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Gegevens Kir Kookt

K Food & Styling 

KvK 59031891
kirkookt@gmail.com